Opšta pravila i uslovi poslovanja

1. Predmet

1.1 Opšta pravila i uslovi poslovanja („Opšti uslovi“) primjenjuju se na sve ugovore o pružanju usluga („Usluge“) zaključene između Centra za automobilsko inženjerstvo d.o.o. („Inspekcijsko tijelo“) kao pružaoca usluga i nekog drugog lica kao korisnika usluga („Klijent“). Opšti uslovi predstavljaju sastavni dio svake ponude za pružanje Usluga koju Inspekcijsko tijelo uputi nekom licu („Ponuda“), kao i svakog pojedinačnog ugovora koje Inspekcijsko tijeko zaključi sa korisnikom usluga, bilo da je takav pojedinačan ugovor zaključen u pisanoj formi ili usmeno (u svim slučajevima, „Ugovor“).

1.2 Opšti ili drugi uslovi poslovanja Klijenta, uključujući Klijentove opšte ili druge uslove nabavke, neće se primjenjivati na Ugovore zaključene sa Inspekcijskim tijelom na koje se primjenjuju ovi Opšti uslovi i ovim je primjena takvih Klijentovih uslova izričito isključena. 2. Ponude Ukoliko nije drugačije dogovoreno, sve dostavljene ponude Inspekcijskog tijela se mogu promjeniti do momenta dok ponuđeno lice ne uputi Inspekcijskom tijelu potpisanu izjavu o prihvatanju ponude koja je navedena u okviru ponude.

3. Stupanje na snagu i period važenja Ugovora

Početak stupanja na snagu i period važenja ugovora može biti definisan u ponudi Inspekcijskog tijela, u ugovornom dokumentu, koji je potpisan sa obe strane, zahtjevane od strane klijenta uključujući i potvrdu elektronskim putem (za slučaj slanja porudžbenice od strane Klijenta bez prethodno tražene ponude).

4. Predmet Usluga

4.1 U slučaju nedoumica u pogledu predmeta Usluga, za predmet Usluga smatraće se onaj predmet označen u pisanoj potvrdi Inspekcijeskog tijela kojom prihvata zahtjev zainteresovanog lica za pružanje Usluga.

4.2 Ugovorene usluge će se pružati u skladu sa propisima koji važe u vrijeme zaključivanja Ugovora.

4.3 Inspekcijsko tijelo ima pravo da po sopstvenoj pažljivosti odredi metod i prirodu vršenja provjere ukoliko ne bude drugačije pismenim putem dogovoreno ili ukoliko zakonski propisi ne zahtjevaju neku konkretnu proceduru koja se mora sprovesti.

4.4 Osim ako Ugovorom nije izričito određeno drugačije, Inspekcijsko tijelo ne daje Klijentu nikakve garancije u pogledu kvaliteta i/ili radnog stanja testiranih ili pregledanih dijelova, instalacija u cjelini i procesa, korišćenja i primjene u skladu sa propisima, ili sistema na kojima se instalacija zasniva, te ne preuzima nikakvu odgovornost za izradu, odabir materijala i montiranje ispitanih instalacija niti za njihovo korišćenje ili primenu u skladu sa propisima.

4.5 Osim ako pisanim putem nije izričito određeno drugačije, u slučaju kontrolisanja, Inspekcijsko tijelo nije odgovorno za tačnost ili provjeru bezbjednosnih programa ili propisa u vezi bezbjednosti, na kojima se kontrolisanje zasniva.

5. Periodi/datumi realizacije

5.1 Ugovorom predviđeni rokovi za izvršenje Usluga zasnovani su na procjenama Inspekcijskog tijela koje se pripremaju u skladu sa informacijama koje dostavlja Klijent. Rok izvršenja Usluga smatraće se obavezujućim samo ako Inspekcijsko tijelo pisanim putem potvrdi da se određeni rok može smatrati obavezujućim.

5.2 Ukoliko se neki rok za izvršenje Usluge može smatrati obavezujućim u skladu sa članom 5.1, taj rok neće početi da teče sve dok Klijent ne dostavi Inspekcijskom tijelu svu potrebnu dokumentaciju i informacije potrebne za realizaciju Usluga. Ovo se odnosi i na sva druga prekoračenja rokova realizacije, čak i bez izričite saglasnosti Klijenta, koje nije prouzrokovalo Inspekcijsko tijelo.

6. Obaveza Klijenta

6.1 Klijent je obavezan da o sopstvenom trošku i u skladu sa propisima pruži Inspekcijskom tijelu svu saradnju potrebnu za adekvatno pružanje Usluga koja se od Klijenta može razumno očekivati, te je dužan da obezbjedi da takvu saradnju pruže i lica zaposlena kod ili angažovana od strane Klijenta.

6.2 Klijent je obavezan obezbjediti pristup lokacijama gdje treba izvršiti Usluge i preuzeti neophodne korake da se otklone prepreke ili ublaže prekidi u obavljanju Usluga.

6.3 Dokumentaciju, opremu, pomoćno osoblje i drugo neophodno za sprovođenje usluga, Klijent će besplatno staviti na raspolaganje Inspekcijskom tijelu. Klijent mora da sprovodi saradnju u skladu sa zakonskim odredbama, standardima, bezbjedonosnim pravilnicima i instrukcijama za bezbjedan rad.

6.4 Klijent je obavezan unaprijed obavjestiti Inspekcijsko tijelo o poznatim rizicima i opasnostima, stvarnim ili mogućim koji su vezani za bilo koji vid ispitivanja, uključujući npr. prisustvo ili rizik od radijacije, toksične, štetne ili eksplozivne elemente ili materijale, zagađenja životne sredine.

6.5 Klijent će Inspekcijskom tijelu nadoknaditi sve troškove, uključujući trošak utrošenog vremena kroz uvećanje Ugovorene naknade (uključujući i slučaj gdje je ugovorena fiksna naknada), koji nastanu usljed ponavljanja određene radnje, odlaganja ili kašnjenja u pružanju Usluga zbog kasnih, netačnih ili nepotpunih informacija ili nedostatka adekvatne saradnje od strane Klijenta ili lica za koja je on odgovoran.

7. Fakturisanje usluga

7.1 Ukoliko strane ne ugovore drugačije, naknada za Usluge utvrđuje se u skladu sa cjenovnikom Inspekcijskog tijela koji važi u vrijeme zaključivanja Ugovora. 7.2 Ukoliko strane ne ugovore drugačije, Inspekcijsko tijelo će izdavati fakture u skladu sa realizacijom ugovorene usluge.

8. Uslovi plaćanja

8.1 Svi iznosi faktura dospjevaju za plaćanje u roku od 8 dana od datuma fakture.

8.2 Plaćanje se mora vršiti na bankovni račun CentarAI, koji je naveden na fakturi uz navođenje broja fakture. 8.3 Ukoliko Klijent ne plati bilo koji dospjeli iznos ni u naknadnom roku koji mu je ostavljen za plaćanje, CentarAI će imati pravo da raskine ugovor, povuče sertifikat, zatraži naknadu štete na ime neizvršenja realizacije i da odbije da nastavi realizaciju ugovora. 8.4 Primjedbe na fakture koje izdaje CentarAI moraju se dostavljati pismenim putem u roku od dvije nedelje od dana njihovog prijema.

9. Povjerljivost

9.1 Za svrhu ugovora, pojam “povjerljive informacije” obuhvata sve informacije, dokumenta, slike, crteže, podatke, uzorke i projektnu dokumentaciju koje jedna strana (“strana koja dostavlja podatke”) prenosi, predaje ili na drugi način dostavlja drugoj strani (“strana primalac”). Povjerljive informacije takođe obuhvataju kopije na papiru i elektronske kopije ovih informacija.

9.2 Strana koja dostavlja podatke mora da obilježi sve povjerljive podatke koji su dostavljeni pisanim putem kao povjerljive pre nego što ih prenese strani primaocu. Isto se odnosi i na povjerljive informacije koje se prenose e-mailom. Ako se povjerljive informacije dostavljaju usmenim putem, strana primalac mora o tome da bude na adekvatan način obavještena unaprijed.

9.3 Sve povjerljive informacije koje strana koja dostavlja podatke prenosi ili na drugi način dostavlja strani primaocu u skladu sa ovim ugovorom: a) može jedino da koristi strana primalac za svrhu realizacije svrhe ugovora, osim ako se strana koja dostavlja podatke izričito drugačije pismenim putem ne saglasi; b) strana primalac ne može da ih kopira, distribuira ili na drugi način dostavlja ukoliko to nije potrebno za postizanje svrhe ugovora ili ukoliko treba dostaviti pojedinim državnim organima (Ministarstvo industrije,energetike i rudarstva, MUP, tužilaštvo, sud …). c) strana primalac mora da ih tretira sa istim stepenom povjerljivosti koji bi strana primalac koristila za zaštitu svojih sopstvenih povjerljivih informacija, međutim, nikada sa stepenom povjerljivosti koji bi bio manji od onoga koji se objektivno zahtjeva.

9.4 Strana primalac će dostavljati sve povjerljive informacije koje bude dobijala od strane koja dostavlja podatke samo onim svojim zaposlenim licima kojima su ove informacije potrebne radi obavljanja usluga koje se traže za predmet ugovora. Strana primalac obavezuje se da ova zaposlena lica poštuju isti stepen tajnosti koji je utvrđen u ovoj klauzuli o poverljivosti.

9.5 Sve povjerljive informacije ostaju vlasništvo strane koja dostavlja podatke. Strana primalac je ovim saglasna da odmah (i) vrati sve povjerljive informacije, uključujući i sve kopije, strani koja dostavlja podatke, odnosno na zahtjev strane koja dostavlja podatke, da (ii) uništi sve povjerljive informacije, uključujući i sve kopije i da potvrdi napismeno uništenje ovih poverljivih informacija strani koja ih dostavlja, u svakom trenutku ako to zatraži strana koja dostavlja podatke, ali najkasnije i bez posebnog zahtjeva nakon raskida ili isteka roka ugovora. Ovo se ne odnosi na izveštaje o sertifikatima koji se pripremaju za Klijenta jedino za svrhu ispunjenja obaveza po osnovu ovog ugovora, a koji će ostati kod Klijenta. Međutim, Inspekcijsko tijelo ima pravo da pravi fajlove sa kopijama ovih izveštaja, sertifikata i povjerljivih informacija koji čine osnovu za pripremu ovih izveštaja i sertifikata, a da bi se evidentirala tačnost rezultata i za svrhe vođenja opšte dokumentacije.

9.6 Od početka ugovora i u periodu od tri godine po okončanju ili isteku roka ugovora, strana primalac će čuvati u strogoj tajnosti sve povjerljive informacije i neće ih dostavljati ni jednoj trećoj strani niti će ih koristiti za sebe.

10. Autorska prava

10.1 Inspekcijsko tijelo će zadržati sva ekskluzivna i zajednička autorska prava nad stručnim izvještajima, rezultatima ispitivanja, kalkulacijama, prezentacijama koje bude pripremalo Inspekcijsko tijelo.

10.2 Klijent jedino može da koristi stručne izvještaje, rezultate ispitivanja, kalkulacije, prezentacije pripremljene u okviru predmeta ugovora za svrhe koje su ugovorom usaglašene. 10.3 Klijent može da koristi izvještaje o ispitivanju, rezultate ispitivanja, stručne izvještaje, samo u neskraćenom obimu. Za svako objavljivanje ili umnožavanje za reklamne svrhe potrebno je prethodno pisano odobrenje Inspekcijskog tijela.

11. Odgovornost

11.1. Inspekcijsko tijelo prihvata odgovornost samo za usluge koje su izvršene na osnovu pisanog ugovora ili prihvaćene ponude. Inspekcijeko tijelo ima obavezu da izvrši finansijsku nadoknadu Klijentu u slučajevima bilo kakve materijalne ili finansijske štete koja je prouzrokovana od strane predstavnika i/ili zaposlenih Inspekcijskog tijela. Maksimalni iznos za finansijsku nadoknadu štete je 10 000 KM, osim ako nije drugačije navedeno u ugovoru.

11.2 Navedeni uslovi za nadoknadu štete Klijenta navedeni u članu 11.1 neće biti primenjeni u slučajevima kada je šteta namjerno izazvana, izazvana nemarom ili da je do nje došlo usljed vršenja krivičnog dela.

11.3 Inspekcijsko tijelo odgovara samo za grubu nepažnju, osim u slučajevima koji predstavljaju bitnu povredu ugovora kada Inspekcijsko tijelo odgovora i za običnu nepažnju. Za potrebe ove ugovorne odredbe, “bitna povreda ugovora” je neispunjenje bitne ugovorne obaveze čije ispunjenje omogućava urednu realizaciju ugovora i za koju Klijent objektivno i razumno očekuje da bude ispunjena. Odgovornost Inspekcijskog tijela za povrede Ugovora biće u svakom slučaju ograničena na iznos štete naveden u tački 11.1.

11.4 Inspekcijsko tijelo neće biti odgovorno za štetu prouzrokovanu od strane lica koja mu Klijent stavi na raspolaganje radi pružanja podrške i saradnje prilikom izvršenja usluga.

11.5 Inspekcijsko tijelo neće biti odgovorno za bilo koje odloženo, djelimično ili potpuno neispunjenje usluga do kojih dođe direktno ili indirektno zbog događaja koji su van kontrole Inspekcijskog tijela, uključujući da Klijent ne ispuni svoje obaveze.

11.6 Izlazna dokumenta se izdaju na osnovu informacija i dokumentacije koji se dobijaju od Klijenta, za ili u ime Klijenta i jedino u korist Klijenta koji je odgovoran da postupi onako kako bi trebalo na osnovu tih izlaznih dokumenata. Inspekcijsko tijelo, kao ni njegovi rukovodioci, zaposleni ili podugovarači neće biti odgovorni prema Klijentu ili trećoj strani za postupke koji su preduzeti ili nisu preduzeti na osnovu izlaznih dokumenata ili za netačne rezultate koji proističu iz nejasnih, pogrešnih, nepotpunih podataka, podataka koji mogu dovesti u zabludu ili netačnih podataka dostavljenih Inspekcijskom tijelu.

11.7 Niti jedna od odredaba ovog člana 12 ne menja teret dokaza na štetu klijenta.

12. Prigovori i žalbe

12.1 Na pisani zahtjev klijenta Inspekcijsko tijelo je u obavezi da dostavi klijentu na raspolaganje važeće izdanje / verziju upustva br. IT CentarAI-RU-19 – Upustvo za rješavanje prigovora i žalbi.

12.2 Ovim upustvom propisuju se aktivnosti koje obavlja Inspekcijsko tijelo kada korisnik ili druga zainteresovana strana izjavi žalbu ili prigovor.

13. Opšte odredbe

13.1 Sve izmjene i dopune ugovora proizvode pravno dejstvo samo ako su sačinjene u pisanoj formi.

13.2 Ukoliko se ustanovi da je bilo koja ili više odredbi ovih Opštih uslova nezakonita ili da se u bilo kom pogledu ne može primjeniti, to ni u kom slučaju neće uticati na važenje, zakonitost i primjenjivost ostalih odredbi.

13.3 Za sve sporove koji proisteknu iz ili u vezi sa ugovornim odnosima po ovom ugovoru nadležan je sud u Banjaluci.